10% korting op bestellingen van boven de €50 (exclusief BTW en verzendkosten). Code: YELLOW24    00 dagen 00 uren 00 minuten 00

Algemene voorwaarden

Bepalingen en voorwaarden voor gebruik van de website

Welkom bij de bepalingen en voorwaarden voor gebruik van de website van Enveseur sl. Deze bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website op www.enveloppen.eu. Door naar deze website te gaan en/of een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze bepalingen en voorwaarden.

Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze bepalingen ongeacht of u zich bij ons registreert of een bestelling bij ons plaatst. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen, dient u deze website niet te gebruiken.

De website
www.enveloppen.eu wordt gepubliceerd en onderhouden door:
Enveseur sl, een onderneming die is geregistreerd in Spanje, gevestigd in Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Spanje. Ons registratienummer is
B66856618.


Onze contactgegevens zijn als volgt:
Handelsadres:

Carrer Avinyonet 6,
Vilafranca del Penedès,
Barcelona,
08720,
Spanje.

Algemeen e-mailadres: admin@enveseur.es
Telefoonnummer: +34 669 392 628


1. INTRODUCTIE


1.1 U hebt toegang tot vrijwel alle onderdelen van deze Website zonder dat u uw gegevens bij ons hoeft te registreren. Bepaalde onderdelen van deze Website zijn alleen toegankelijk wanneer u zich registreert.

1.2 Wij kunnen deze bepalingen en voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door deze versie bij te werken. U dient deze Website regelmatig te controleren en de op dat moment gelden bepalingen en voorwaarden te lezen, omdat u aan deze bepalingen en voorwaarden gebonden bent. Bepaalde voorzieningen in deze bepalingen en voorwaarden worden mogelijk geannuleerd en vervangen door uitdrukkelijk genoemde juridische kennisgevingen of bepalingen op specifieke pagina's van deze Website. Indien u niet akkoord wilt gaan met nieuwe bepalingen en voorwaarden nadat wij hiervan mededeling hebben gedaan, dient u deze Website niet langer te gebruiken.


2. BESTELLINGEN BIJ ONS PLAATSEN


2.1 U wordt geacht een bestelling bij ons te hebben geplaatst wanneer u via onze online-afrekenprocedure producten hebt besteld. Tijdens de afrekenprocedure hebt u de mogelijkheid uw bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. U ontvangt van ons een bevestiging van uw bestelling, met een overzicht van de producten die u hebt besteld.

2.2 Onze acceptatie van een bestelling vindt plaats wanneer wij de bestelling verzenden. Wanneer wij de bestelling verzenden, wordt de koopovereenkomst gegenereerd, ook indien uw betaling direct is verwerkt, tenzij wij u hebben laten weten dat wij uw bestelling niet accepteren of u uw bestelling hebt geannuleerd.

2.3 Wij kunnen een bestelling afwijzen in de onderstaande gevallen:
(a) wanneer de producten niet beschikbaar zijn;
(b) wanneer wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen verkrijgen;
(c) indien er sprake is van een fout in de prijsstelling of de productbeschrijving; of
(d) wanneer u niet voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria die zijn uiteengezet in onze bepalingen en voorwaarden.


3. PRIJZEN


3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar wij zullen BTW afzonderlijk weergeven en in het totaalbedrag opnemen.

3.2 Indien aanvullende kosten voor verpakking, vervoer en verzekering, en andere van toepassing zijnde kosten in rekening worden gebracht, worden de desbetreffende tarieven uiteengezet in onze specifieke prijsstructuur die elders op deze website wordt weergegeven.

3.3 Onze prijzen worden periodiek zonder kennisgeving herzien.


4. BELEID INZAKE ANNULERING EN RETOURNERING


4.1 Indien u uw bestelling wilt annuleren, kunt u het volgende doen:
(a) ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar sales@enveseur.es voordat wij de producten naar u hebben verzonden; of
(b) indien de producten reeds zijn verzonden, de producten aan ons retourneren volgens de voorwaarden in clausule 4.2 hieronder.

4.2 U kunt producten die u bij ons hebt besteld om elke willekeurige reden en op elk moment binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren voor terugbetaling van het aankoopbedrag of omruiling. De kosten voor het retourneren van de producten komen voor uw rekening.

4.3 Na ontvangst van de producten betalen wij het volledige aankoopbedrag aan u terug of komt u desgewenst in aanmerking voor een omruiltegoed.

4.4 De rechten voor retournering van de producten aan ons zoals vermeld in clausule 4.3 zijn niet van toepassing in de volgende omstandigheden:
- wanneer het product is gebruikt;
- bij producten die zijn vervaardigd of aangepast op basis van uw specifieke wensen

De voorzieningen van deze clausule 4.4 zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.


5. LICENTIE


5.1 Het is u toegestaan delen van deze Website af te drukken en te downloaden voor eigen gebruik op de volgende basis:
(a) de documenten of daarbij behorende afbeeldingen op deze Website worden op geen enkele wijze gewijzigd;
(b) geen enkele afbeelding op deze Website wordt afzonderlijk, zonder de bijbehorende tekst gebruikt; en
(c) al onze auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen worden in alle exemplaren weergegeven.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn het auteursrecht en andere rechten inzake intellectueel eigendom voor al het materiaal op deze Website (inclusief, maar niet beperkt tot, foto's en grafische beelden) het eigendom van ons of van onze licentiegevers. In het kader van deze bepalingen en voorwaarden, is het gebruik van delen van deze Website dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden in clausule 5.1 hierboven, voor ieder doel verboden. Bij niet-naleving van de bepalingen in deze bepalingen en voorwaarden, is het u automatisch niet langer toegestaan deze Website te gebruiken en dient u alle gedownloade of afgedrukte delen van deze Website onmiddellijk te vernietigen.

5.3 Behoudens clausule 5.1 mag geen enkel deel van deze Website worden gereproduceerd of opgeslagen in een andere website of worden opgenomen in een openbaar of privé elektronisch ophaalsysteem of service zonder voorafgaande schriftelijke toegang door ons.

5.4 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze bepalingen worden verleend, zijn voorbehouden.


6. TOEGANG TOT SERVICES


6.1 Hoewel wij ernaar streven deze Website 24 uur per dag beschikbaar te maken, zijn wij niet aansprakelijk wanneer deze Website, om welke reden dan ook, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

6.2 Toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van systeemstoringen, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of bij overmacht.


7. MATERIAAL EN GEDRAG VAN BEZOEKERS


7.1 Met uitzondering van tot personen herleidbare gegevens, die aan de orde komen in het privacybeleid op
www.enveloppen.eu, wordt al het materiaal dat u naar deze Website uitzendt of op deze Website plaatst, beschouwd als niet-vertrouwelijk en generiek. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Het is ons en onze gevolmachtigden toegestaan dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die hierin zijn ingesloten, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

7.2 Het is u niet toegestaan materiaal op deze Website te plaatsen of naar of van deze Website te verzenden:
(a) dat dreigend, lasterlijk, obsceen, oneerbaar, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, mogelijk aanzet tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandelijk, ophitsend en godslasterlijk is, en dat geheimhouding en privacy schendt of dat kan leiden tot hinder of ongemak;
(b) waarvoor u niet over alle vereiste licenties en/of goedkeuringen beschikt;
(c) dat gedrag oplevert of stimuleert dat als een strafbaar feit wordt beschouwd, dat leidt tot wettelijke aansprakelijkheid of dat anderszins niet in overeenstemming is met de rechten van derden of de rechten van derden schendt, in het VK of in elk ander land wereldwijd; of
(d) dat technisch schadelijk is (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

7.3 Het is u niet toegestaan misbruik te maken van de Website (inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van hacken).

7.4 Wij verlenen onze volledige medewerking aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevelen die ons verzoeken of instrueren de identiteit of locatie bekend te maken van elke persoon die materiaal plaatst dat in strijd is met clausules 7.2 of 7.3.


8. KOPPELINGEN NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES


8.1 Koppelingen op deze Website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Website. Wij hebben niet al deze websites van derden gecontroleerd, wij beheren deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid hiervan. De websites noch het materiaal op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze websites worden door ons bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Website, doet u dit volledig voor eigen risico.

8.2 Het is u toegestaan desgewenst koppelingen te maken van andere sites naar deze Website, maar u mag dit uitsluitend doen op de voorwaarde dat u een koppeling maakt naar de startpagina van deze Website, dat u de startpagina van deze Website niet repliceert en dat u aan de volgende voorwaarden voldoe:
(a) u mag het logo van Enveseur sl niet verwijderen, vervormen of de vorm en het aanzien van het logo anderszins wijzigen;
(b) u mag geen frame of een andere browser- of randomgeving rond deze Website maken;
(c) u mag op geen enkele wijze impliceren dat wij producten of services bekrachtigen die niet van onszelf zijn;
(d) u mag geen verkeerde voorstelling geven van uw relatie met ons noch andere onjuiste informatie over ons verstrekken;
(e) u mag handelsmerken van Enveseur sl die op deze Website worden weergegeven niet anderszins gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons;
(f) u mag geen koppeling maken vanaf een website die niet uw eigendom is; en
(g) uw website mag geen materiaal bevatten dat weerzinwekkend, aanstootgevend of controversieel is, intellectuele-eigensdomsrechten of andere rechten van andere personen schendt of dat anderszins in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten en regels.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor het recht dat in deze clausule 8.2 wordt verleend, in te trekken indien deze bepalingen worden geschonden en om alle maatregelen te nemen die wij relevant achten.

8.3 Alle verlies of schade die wij oplopen of die ons concern oploopt als gevolg van een schending van clausule 8.2 door u, zal volledig door u worden vergoed.


9. REGISTRATIE


9.1 Registratie bij
www.enveloppen.eu is toegestaan voor personen die achttien jaar of ouder zijn.

9.2 Elke registratie is slechts geldig voor één persoon. Het is u niet toegestaan uw gebruikersnaam en wachtwoord te delen met andere personen of met meerdere gebruikers in een netwerk.

9.3 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de verstrekte wachtwoorden en indien u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.

9.4 Wij kunnen uw registratie direct opschorten of annuleren wanneer wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of wanneer u een of meerdere van uw verplichtingen in het kader van deze bepalingen en voorwaarden niet nakomt.


10. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID


10.1 Wij streven ernaar de informatie op deze Website correct te houden, maar wij kunnen geen garanties bieden op het gebied van de nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal op deze Website. Wij kunnen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze Website, of in de producten en prijzen die op de Website worden beschreven. Het materiaal op deze Website kan verouderd zijn en wij hebben geen verplichting dergelijk materiaal bij te werken.

10.2 Het materiaal op deze Website wordt geleverd "in de staat waarin dit verkeert”, zonder voorwaarden, garanties of andere bepalingen, van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijk recht, bieden wij deze Website aan op de basis dat wij alle toezeggingen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen (inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden) die, ware het niet voor deze bepalingen en voorwaarden, van toepassing zouden kunnen zijn met betrekking tot deze Website.


11. AANSPRAKELIJKHEID


11.1 Wij, iedere andere partij (al dan niet betrokken bij het ontwerpen, produceren, onderhouden of aanbieden van deze Website), en elk onderdeel van ons concern en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten hiervan, zijn gevrijwaard van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor elke mate van en elke soort verlies dat of schade die u kunt oplopen of die een derde partij kan oplopen (inclusief, maar niet beperkt tot, alle directe en indirecte schade, schadevergoeding met een boetekarakter, gevolgschade, of elk verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schadevergoedingen die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met onderbreking van zakelijke activiteiten, en hetzij uit een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze Website op enige wijze of in verband met het gebruiken, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van gebruik van deze Website, websites die aan deze Website zijn gekoppeld of het materiaal op dergelijke websites, inclusief, maar niet beperkt tot verlies of schade die het gevolg is van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen besmetten vanwege uw toegang tot, gebruik van of bladeren door deze Website of het downloaden van materiaal van deze Website of van andere websites die aan deze Website zijn gekoppeld.

11.2 Niets in deze bepalingen en voorwaarden geldt als een uitsluiting of beperking van uw aansprakelijkheid voor (i) dood of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid (zoals deze term is gedefinieerd in de Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraude; (iii) misleiding inzake een fundamentele zaak; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de van toepassing zijnde wet.

11.3 Indien uw gebruik van materiaal op deze Website resulteert in de noodzaak tot service-, reparatie- of herstelwerkzaamheden aan de apparatuur, software of gegevens, komen alle kosten hiervoor voor uw rekening.

11.4 U gaat ermee akkoord ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, volledige te vrijwaren van, te verdedigen tegen en uit te sluiten van alle claims, aansprakelijkheid, schadevergoedingen, verliezen, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voorvloeien uit een schending van de bepalingen en voorwaarden door u, of uw gebruik van deze Website, of het gebruik van andere personen die uw registratiegegevens gebruiken.


12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE


12.1 Op deze bepalingen en voorwaarden is het Spanje recht van toepassing. Enig geschil welke verband houdt met deze bepalingen en voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Spanje rechtbanken.


13. DIVERS


13.1 Het is u niet toegestaan uw rechten onder deze bepalingen en voorwaarden toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te brengen

13.2 Indien een voorziening in deze bepalingen en voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie ongeldig wordt bevonden, is de ongeldigheid van een dergelijke voorziening niet van invloed op de geldigheid van de overige voorzieningen, en blijven deze volledig van kracht.

13.3 Uitsluitend de partijen die zijn betrokken bij deze bepalingen en voorwaarden hebben het recht deze ten uitvoer te leggen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.